Gegarandeerd de beste coverbands | Jouw expert in livemuziek voor tentfeesten, kermissen, festivals, dorpsfeesten, bedrijfsevents en meer!

085 023 1960 | info@onlybands.nl

Privacy Statement

Privacy statement

Milestone (Artist) Management respecteert de privacy van de bezoekers van haar website met in het bijzonder de rechten die betrekking houden tot de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens van deze bezoekers. Vanwege volledige transparantie aan onze opdrachtgevers hebben wij middels deze privacy statement een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot zowel deze verwerkingen zelf evenals het doel ervan alsook de mogelijkheid voor iedere betrokkene om hun deze rechten zo goed en volledig mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor aanvullende informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, tablet of mobiele device.

Met het voortzetten van uw bezoek aan onze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op deze website beschikbare versie van de privacy statement is de enige, juiste versie die van toepassing is zolang u deze website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1: Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): Milestone Management

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna te nemen: “De beheerder”):
Milestone Management, gevestigd te Smetanahof 3, 7701 ZC te Dedemsvaart, KvK-nummer: 77403215.

Artikel 2: Toegang tot de website

De toegang tot deze website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zal deze website, evenals de gegevens en informatie die erop worden verstrekt niet gebruiken voor commerciële, politieke- en/of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde, elektronische aanbiedingen.

Artikel 3: De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, videobeelden, geluiden als ook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet voor intellectuele eigendomsrechten. Eventuele reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing – op welke wijze dan ook – van het geheel of slechts een gedeelte daarvan, met inbegrip van alle technische applicaties, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet direct actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dit nimmer worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4: Het beheer van de website

Voor een goed en juist beheer van de website kan de beheerde op ieder gewenst moment;

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele website of een gedeelte daarvan.
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met (inter)nationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.
 •  

Artikel 5: Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen enkel geval verantwoordelijk bij falen, onderbrekingen, storingen of moeilijkheden van het functioneren van de website, waardoor de website of een van haar functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op het internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden gevoerd;

 • wegens het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
 • wegens het schenden van de voorwaarden van deze privacy statement.
  De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, danwel
  schade opgelopen door derden of aan apparatuur als gevolg van uw verbinding met, of het gebruik van de website. Als gevolg hiervan zult u zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en mogelijk nog zal lijden op u te verhalen.
 •  

Artikel 6: Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Milestone Management. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw boekingen.

Artikel 7: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13, lid 2 – sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn of haar persoonsgegevens, of beperking van de hem of haar betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@milestonemanagement.nl of telefonisch op 06 215 949 82. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie geldig legitimatiebewijs, voorzien van geldige handtekening en onder vermelding van het adres waarop contact met u kan worden opgenomen. Binnen een maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van deze verzoeken kan de termijn indien dit nodig is worden verlengd met nog eens twee maanden.

Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die door de beheerder zijn verzameld, worden deze verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek vanuit deze autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet langer onder de bescherming van deze privacy statement vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te verschaffen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9: Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de beheerder. Indien u deze niet (langer) wenst te ontvangen, kunt u dit per mail kenbaar maken aan het volgende adres: info@milestonemanagement.nl  

Indien u tijdens uw bezoek aan de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen hiervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik, evenals van iedere daad die mogelijkerwijs een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon/ personen oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10: Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11: Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Deze cookies bevatten gegevens zodat u bij elk bezoek aan de website herkent kunt worden als bezoeker. Het is dan mogelijk om de website speciaal aan uw wensen in te stellen en daarmee eventueel inloggen te vergemakkelijken.

Wanneer u onze website bezoekt verschijnt er een melding waarop u geïnformeerd wordt over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u automatisch het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een looptijd van dertien maanden. Wij maken op deze website gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)
 • Functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

Analytische cookies worden gebruikt om inzage te verkrijgen in het bezoek aan de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. We kunnen daarbij niet zien door wie de website wordt bezocht of vanaf welke computer of mobiel device het bezoek afkomstig is. Tracking cookies, zoals advertentiecookies, zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over de door u bezochte websites kunnen uw persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wanneer u deze website bezoekt kunnen cookies, afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype verwijzen we u graag door naar de volgende link van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies/#faq

Artikel 12: Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort tot de aangeboden producten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14: Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot Milestone Management: info@milestonemanagement.nl of telefonisch op 06 215 949 82

Whatsapp